Média a vzdělávání

Články

JUDr. Filip Seifert, MBA

advokát, společník, zakladatel

 • Připravuje či spolupracuje na přípravě stanovisek, odborných článků a legislativy v rámci Unie obhájců ČR (www.uocr.cz)
 • Je spoluautor publikace GŘIVNA, T. a kol. Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016
 • Změny zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
  (https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasadni-zmeny-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-podzim-2016)
 • Mlčenlivost auditora ve vztahu k trestnímu řízení
  (https://www.epravo.cz/top/clanky/mlcenlivost-auditora-ve-vztahu-k-trestnimu-rizeni-104282.html)
 • Sloupek Filipa Seiferta
  (http://www.uocr.cz/sloupek-f-seiferta-k-zaplevelenemu-pravnimu-radu/)
 • Epravo magazín (EPRAVO.CZ)
  Moderovaný rozhovor s kolegy na téma „Obsah a význam mlčenlivosti advokáta a její prolamování pohledem předních českých advokátů.“
 • Úsvit criminal compliance v České republice?
  (https://www.epravo.cz/top/clanky/usvit-criminal-compliance-v-ceske-republice-103410.html)
 • Nese právnická osoba v trestním řízení důkazní břemeno?
  (https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2016_E4_web.pdf)
 • Stát chce prodávat majetek obviněných
  (https://www.epravo.cz/top/aktualne/stat-chce-prodavat-majetek-obvinenych-97725.html?mail )
 • Sedm statečných
  (https://www.epravo.cz/top/efocus/sedm-statecnych-94703.html?mail)

JUDr. Jiří Váňa

advokát, PARTNER

 • K odměňování státního zaměstnance za výkon funkce
  (https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zakazu-odmenovani-za-vykon-funkce-clena-ridiciho-nebo-kontrolniho-organu-obchodni-korporace-podle-zakona-o-statni-sluzbe-99703.html)
 • Právní pomoc advokáta při podání vysvětlení
  (https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2015_E1_web.pdf)
 • Předvídatelnost jako jedna z podmínek náhrady škody (https://www.epravo.cz/top/clanky/predvidatelnost-jako-jedna-z-podminek-nahrady-skody-101679.html)

Mgr. Ondřej Cibák

advokáT

 • Zvažované rozšíření rozsahu kriminalizace jednání právnických osob z pohledu jejich Criminal Compliance programů
  (https://www.epravo.cz/top/clanky/zvazovane-rozsireni-rozsahu-kriminalizace-jednani-pravnickych-osob-z-pohledu-jejich-criminal-compliance-programu-97056.html)
 • Veřejná evidence právnických osob – stručný přehled odsouzených právnických osob (https://www.epravo.cz/top/clanky/verejna-evidence-pravnickych-osob-strucny-prehled-odsouzenych-pravnickych-osob-98486.html)

JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D.

advokáTKA

 • Zaoralová, P.: Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha: Leges, 2018. 320 s.
 • Zaoralová, P.: Vyloučení neúčinného důkazu v českém trestním řízení. In: Jelínek, Jiří a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, ISBN:987-80-7502-287-5. s. 233 – 251.
 • Zaoralová, P.: Použitelnost soukromých zvukových a obrazových záznamů jako důkazu v trestním řízení. In: Bulletin Advokacie. č. 11, 2017, s. 28 – 32.
 • Zaoralová P.: Odklony v řízení proti právnickým osobám. In: Jelínek a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, ISBN: 978-80-7502-205-9, s. 197 – 211.
 • Zaoralová, P.:Taking human lives in extreme situations of terrorist attacks and the defence of necessity. The Lawyer Quaterly. Vol. 1, No. 1, 2017, s. 50 – 59.
 • Zaoralová, P.: Dohodnutý trest aneb chybějící právní úprava sankcí v řízení o dohodě o vině a trestu. Bulletin Advokacie, č. 11, 2016, s. 38 – 42.
 • Zaoralová, P: Dohodovací řízení z pohledu Evropského soudu pro lidská práva, Kriminalistika. č. 3, 2016, s. 188 – 199.
 • Zaoralová, P.: Institut dohody o vině a trestu a jeho rozpor se základními zásadami trestního řízení. In: Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu, Praha: Leges, 2016, ISBN: 978-80-7502-155-7, s. 182 – 194
Zavřít