Tým

JUDr. Filip Seifert, MBA

advokát, společník, zakladatel

Filip Seifert má více než třiadvacetiletou úspěšnou praxi v advokacii a justici, zejména pak v trestním právu. Působil jako asistent ministra spravedlnosti ČR a dále jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky. Od roku 2005 však působí jako advokát. Před založením vlastní advokátní kanceláře pracoval přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později partnera. Filip Seifert má rozsáhlé zkušenosti v oboru trestního práva zejména v obhajobě či zastupování poškozených, a to včetně trestní odpovědnosti právnických osob a související compliance problematiky. V těchto oblastech také přednáší, školí a publikuje. Je zakládajícím členem Unie obhájců České republiky (www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Je členem akademické rady Compliance Academy. Je místopředsedou sekce pro právo trestní České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře trestního práva absolvoval i rigorózní zkoušku. Rovněž absolvoval studium Master of Business Administration (MBA Senior Executive) validovaný The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Mluví anglicky.

Kontakty: M:+420 603 194 424, E:seifert@akseifert.cz

JUDr. Jiří Váňa

advokát, PARTNER

Jiří Váňa má více něž jedenáctiletou právní praxi v trestním a obchodním právu. Před svým příchodem do advokátní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI působil v renomovaných českých advokátních kancelářích. Má zkušenosti v oboru trestního práva včetně trestní odpovědnosti právnických osob. Ve své právní praxi se zaměřuje rovněž na obchodní i civilní spory a smluvní agendu. V těchto oblastech se rovněž věnuje publikační činnosti. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře obchodního práva složil také rigorózní zkoušku. Mluví německy a anglicky.

 
Kontakty: M:+420 728 040 861, E:vana@akseifert.cz

Linkedin: https://cz.linkedin.com/

Mgr. Ondřej Cibák

senior advokáT

Ondřej Cibák má mnohaletou právní praxi. V oblasti trestního práva se převážně věnuje zastupování poškozeného v trestním řízení, zpracování právních rozborů, obhajobě a přípravě criminal compliance programů. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, přičemž v rámci programu Erasmus studoval také na University of Groningen, Faculty of Law (Nizozemsko). Mluví anglicky.

 
Kontakty: M:+420 723 927 981, E:cibak@akseifert.cz

Linkedinhttps://cz.linkedin.com/

JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D.

advokáTKA

Petra Zaoralová má mnohaletou právní praxi z českých i mezinárodních advokátních kanceláří. V oblasti trestního práva se převážně věnuje obhajobě fyzických i právnických osob a zpracování právních rozborů. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na Katedře trestního práva složila rigorózní zkoušku a dále odbornou doktorskou zkoušku z oboru Trestní právo, kriminologie, kriminalistika. V rámci doktorského studia se kromě publikační činnosti a participace na výuce trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účastnila také několika odborných stáží a kurzů na zahraničních univerzitách. Mluví anglicky a francouzsky.

 
Kontakty: M:+420 731 482 327, E:zaoralova@akseifert.cz
Linkedin: 
https://cz.linkedin.com/

Mgr. Bc. Zdenka Seemanová

advokátní koncipient

Zdenka Seemanová má více než patnáctiletou praxi v trestním právu, a to ze Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky – Okresní ředitelství Policie, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, Národní centrála proti organizovanému zločinu, daňová kobra, kde působila ve funkci vrchního komisaře a posléze rady v hodnosti podplukovník. Věnovala se obecné kriminalitě – násilné a majetkové kriminalitě a následně hospodářské kriminalitě, výnosům z trestné činnosti a zejména daňové kriminalitě. Rovněž spolupracovala na přípravě znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, dále znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví ekonomická různá, specializace daně. Věnuje se i vedení účetnictví, zpracování kontrolních hlášení a daňových přiznání k DPH, DPFO a DPPO. Absolvovala Policejní akademii České republiky a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Mluví německy.

 
Kontakty: M:+420 606 021 806, E:seemanova@akseifert.cz

Linkedin: https://cz.linkedin.com/

Dominik Gira

advokátní koncipient

Dominik Gira má několikaletou koncipientskou praxi z největší české advokátní kanceláře.

 

Lukáš Němec

právní asistent

Lukáš Němec má právní praxi se zaměřením na občanské, trestní, obchodní a pracovní právo. Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Nad rámec studia má splněn modul ze základů německého práva, během kterého se mj. účastnil česko-německého právního semináře v Berlíně. Mluví anglicky a německy.

 
Zavřít